Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en pupillen binnen de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen zijn betrokkenheid en lichamelijk contact voorwaarden om te groeien. Maar er is wel een duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen begeleiders en kinderen die bij ons komen sporten, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor mensen die binnen onze vereniging met kinderen of jongeren werken een gedragscode opgesteld. Hierin staat wat begeleiders moeten doen om te zorgen voor een veilige sfeer om (seksueel) misbruik te voorkomen.

 

Wij vragen iedereen die bij ons vrijwilligerswerk doet en hierbij in contact komt met kinderen en jongeren (als technisch leiding, assistent, stagiair(e)of als bestuurslid) onderstaande gedragscode te ondertekenen. Hiermee wordt verklaard dat zij de gedragscode kennen en niet tegen deze code zullen handelen.

Ook vragen wij alle technisch leiding om een geldig VOG te overhandigen.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan een pupil te behandelen op een manier die de pupil in zijn waardigheid aantast.

  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. Ook sociale media vallen onder privé zaken.

  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  5. De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Bij het per ongeluk aanraken op intieme plaatsen (bv. tijdens het vangen) is de begeleider zich hiervan bewust en zal direct excuses aanbieden aan de pupil. Eventueel zal de begeleider de ouders na afloop over de aanraking informeren.

  6. De begeleider zal tijdens trainingen, trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer  terughoudend en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden.  Zoals de kleedkamer of hotelkamer.

  7. De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil betrokken is, wordt nageleefd.

  8. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de contactpersoon sociaal emotionele veiligheid van de vereniging.

  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoeding die niet in rede is.

  10. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact treden met de contactpersoon sociaal emotionele veiligheid binnen de vereniging of bij de externe vertrouwenspersoon van de GGD.

Over de club Overzicht